Общи условия на Уайлд Фън Клуб

/бранд на Уайлд Фън ЕООД/

Настоящите Общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между „Уайлд Фън“ ЕООД, ЕИК 204002520, със седалище и адрес на управление: Горни Дъбник, ул. Бузлуджа 1, телефон: 0897238282, e-mail: [email protected], представлявано от управителя Борислав Хрисимиров Найденов, (наричано по-долу Wild Fun) и потребителите на продукти и услуги, предоставяни от „Уайлд Фън“ ЕООД, посредством уебсайта wildfunclub.com.
Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно и цялостно, тъй като резервирайки Услуга или Продукт, предлагана на уебсайта wildfunclub.com, Вие потвърждавате, че: а) сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и б) изразявате своето изрично съгласие и приемате да се обвържете с настоящите Общи условия.

 1. ОПРЕДEЛЕНИЯ
  1. Интернет страницата „wildfunclub.com“ („Уебсайт“) е собственост на – Wild Fun и е предназначена да обслужва дейността на Wild Fun и предлага на потребителите спомагателни услуги в областта на туризма. Wild Fun НЕ предлага комбиниране на туристически услуги. Wild Fun НЕ предлага организиран превоз на пътници. Wild Fun НЕ предлага организирано настаняване в обособени за това места.
  2. Клиенти на Wild Fun – физически лица, желаещи да закупят услуги или продукти от Wild Fun чрез Уебсайта или по друг начин, съобразно условията, описани по-долу.
  –  Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят услуги или продукти от уебсайта.
  –  За Wild Fun и по смисъла на тези ОУ „Клиент“ е лицето, което е посочено като страна по закупуването, съответно – по договора за продукт/услуга. Права и задължения на Клиенти по тези ОУ имат и третите лица, които се ползват от съответната услуга/продукт, макар и да не са страна по договора. Изключение правят само правата и задълженията, пряко свързани с факта кой е страна по договора – подписване на анекси, получаване на уведомления и т.н.
  3. Продукти и/или услуги – различни видове спомагателни дейности в областта на туристически услуги, описани в уебсайта и включващи, развлекателни прояви, тиймбилдинг програми, спортни състезания, курсове по каяк и други събития.
  4. Профил – личният профил на Клиента в уебсайта, който позволява на Клиента да направи запитване и резервация на продукт/услуга, управление на резервацията и оценка на услугата и изпълнителите й.

III. ОФЕРТИ:
1. Wild Fun пряко предоставя предварителна информация на Клиентите за предлаганите продукти/услуги. Тази информация се разпространява под формата на оферти и информационни материали на Уебсайта и/или чрез брошури, каталози и други информационни материали.
2. Wild Fun е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места/продукти за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. Wild Fun може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на Клиентите налагат това. Промените ще бъдат отразявани на Уебсайта и ще бъдат видими за всички Клиенти.
3. Wild Fun ще предостави на Клиента резервираните Услуги/Продукти според описанието и спецификациите, обявени в съответната Оферта. Дейности, екипировка и оборудване, услуги и игри или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Услугите, следва да се счита като НЕвключени в обхвата на Услугите.
4. Wild Fun, неговите служители и/или представители не носят отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка и оборудване, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби. До степента, предвидена в приложимото законодателство, Wild Fun не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.
5. Някои Услуги на Wild Fun е възможно да не са подходящи за всеки. Клиентът е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервираната Услуга. Преди заминаване всеки Клиент следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за курса. Wild Fun и неговите служители и/или представители не са компетентни и не предоставят медицински консултации.

 1. РЕЗЕРВАЦИЯ НА УСЛУГА/ПРОДУКТ
  1. Клиентът използва интерфейса на Уебсайта, за да направи резервация на предлаганите от Wild Fun продукти/услуги.
  2. За да направи резервация, Клиентът е необходимо да изяви това, съобразно реда и условията, описани в настоящите Общи условия и съответната оферта, която е избрал да поръча:
  –  След избиране на една или повече услуги/продукти, предлагани на Уебсайта, при натискане на бутона „Резервирай“, Клиентът добавя същите в списъка си с услуги за покупка ( „количка” “Раница” “Куфар”).
  –  Добавените в списъка по предходната алинея услуги могат да бъдат потвърдени като Клиентът предоставя данни за ползвателите на резервацията и избере способ и момент на плащане на цената, след което потвърждава резервацията чрез интерфейса на електронния магазин.
  –  При извършването на резервацията Клиента извършва електронно изявление, че е съгласен с общите условия на Wild Fun, както и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.
  3. Потвърждение на Резервацията:
  –  Резервацията се счита за направена с получаване от Клиента на номер на резервация от Wild Fun чрез e-mail на посочения от Клиента e-mail адрес, както и като статус на резервацията в неговия профил.
  –  При липса на места или възможност за осъществяване на избраната от Клиента услуга, Wild Fun си запазва правото да откаже резервацията, за което ще уведоми Клиента по подходящ начин. В такъв случай Wild Fun има право да предостави информация на Клиента относно възможностите за замяната на желаните услуги.
  –  Резервацията се счита за окончателно потвърдена и договорът за продукт/услуга – сключен с всички последици на настоящите ОУ, когато е потвърдена от Wild Fun с номер на резервация и е получено плащане на депозит от Клиента, съгласно размера му, определен в съответната оферта. В такива случаи, клиентът ще бъде подходящо уведомен, че резервацията е одобрена.
  –  Ако от момента на извършване на резервацията до момента на постъпване на депозита по сметките на Wild Fun настъпят изменения в цените на резервираните услуги, Wild Fun има правото да поиска от Клиента да му заплати разликата.
  4. Клиентът декларира съгласието си Договорът за продукт/услуга, както и договорите за индивидуални услуги, заедно с всички други съпътстващи изявления да бъдат разменени и сключени по електронен път. В това число влизат:
  –  E-mail кореспонденция между Wild Fun и Клиента на адреси:
  • За Wild Fun – [email protected]
  • За Клиента – това, което Клиентът е посочил в своя профил или като свои данни при резервация на съответната услуга;
  5. Wild Fun ще води кореспонденцията свързана с този договор с Клиента – страна по този договор, който поема задължението да уведомява третите лица, които се ползват от този договор, ако има такива.
  –  Клиентът – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – да ги запише за услугата/продукта по настоящия договор и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.
  6. Независимо от горното, от Клиента може да бъде изискано да подпише оригинала на Договора за продукт/услуга и всякакви относими приложения, преди предоставяне на Услугите/Продуктите. Такива приложения могат да включват медицински декларации, застраховки, документи за освобождаване от отговорност и отказ от права, както и всякакви други документи, които Wild Fun или приложимото законодателство може да изискват.
 2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
  1. Обявените цени на Уебсайта са в лева или, когато са във валута, е посочена тяхната левова равностойност.
  2. В рамките на 1 работен ден след получаване на номер на резервацията Клиентът се задължава да заплати депозит за описаните в офертата и Договора услуги. В противен случай, Wild Fun може да анулира резервацията и да не пази повече място.
  – Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 30 дни преди датата на първата услуга от резервацията, ако не е договорено друго. При неизпълнение на задължението на Клиента за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.
  – Размерът на депозита, на окончателното плащане и на другите вноски по договора, ако има такива, е определен в Офертата за съответната услуга и е част от Договора за продукт/услуга.
  – При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията.
  2. Плащането може да се извърши с кредитна или дебитна карта чрез разплащателна услуга на Уебсайта, чрез myPOS или по банков път на посочени сметки в лева или валута.
 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  1. При пътуване извън България Клиентът се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България.
  2. Необходими документи при задгранични пътувания:
  – Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна.
  – За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.
  – За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.
  – За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната.
  – Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
  3. В случай, че Клиентът не представи или представи неправилно попълнена декларация или друг документ, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, Wild Fun не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Клиента за не проведеното пътуване.
  4. Клиентът се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на продуктите/услугите описани в Договора.
  5. Клиентът се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Wild Fun не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
  6. Клиентът, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
  7. Клиентът се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от Клиента, поради закъснение или неявяване са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.
  8. Wild Fun се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора продукти/услуги, заплатени от Клиента.
  – Wild Fun не носи отговорност за услуги, които Клиентът е закупил индивидуално,
  – Wild Fun не носи отговорност и за вреди, които Клиентът е нанесъл на трети лица по време на курса.
  – Wild Fun не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от Wild Fun причини.
  9. В определени случаи Клиентът може да е задължен да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”.
  10. Всеки Клиент, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и благосъстоянието на всички непълнолетни лиц участващи в курса и изрично приема настоящите Общи условия и конкретните условия на дадена услуга от името на непълнолетния, включително всички присъщи рискове и ограничения на отговорността. Клиентът също поема цялата отговорност по надзора на непълнолетното лице, което придружава, като Wild Fun и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно грижите, контрола и/или надзора.
  11. При услуги Wild Fun си запазва правото да анулира програмата на всеки Клиент, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите Клиенти на програмата, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на Wild Fun или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятственото протичане на програмата. В такъв случай Wild Fun не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.

VII. АНУЛАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
1. Ако Клиентът е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, услугата/продуктът се смята за анулиран по вина на Клиента.
2. Wild Fun може да отмени услуга, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в офертата или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, пандемии, бедствия и др./
3. Когато услугата не може да бъде осъществена поради липса на достатъчно записани участници, Wild Fun се задължава да уведоми записаните вече Клиенти, чрез лицата сключили договора в срок, както следва:
– 20 дни преди започването на изпълнението на услугата – в случай на курсове с продължителност по-голяма от 6 дни;
– 7 дни преди започването на изпълнението на услугата – в случай на курсове с продължителност от два до 6 дни;
– 48 часа преди започването на изпълнението на услугата – в случай на курсове с продължителност по-малка от два дни
4. Wild Fun не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договор за услуга и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
– Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
– непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Wild Fun и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на клиент и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Wild Fun си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
5. Отговорността на Wild Fun за вреди, претърпени от Клиента в следствие на неизпълнение на договора за услуга се ограничава, както следва:
– Wild Fun отговаря за вреди в максимален размер до 1 път стойността на услугата, изчислен за 1 услуга;
– когато отговорността на контрагентите на Balkan Safari за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на Wild Fun се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори;
6. В случай на отказ от услуга или прекратяване на договора по вина на Клиента, Wild Fun възстановява платената сума за пътуването, като удържа таксите за отказ, които са посочени в офертата и включени в Договора за услуга.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

 1. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран чрез допълнителни споразумения между страните или на основанията, предвидени в тези Общи условия (ОУ) и Българското законодателство.
  2. Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при формите, предвидени за сключване на Договора за услуга по чл.IV.4. от тези ОУ
  3. При спор между страните, Wild Fun поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора. Ако Клиентът не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:
  – Обща помирителна комисия към КЗП, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: [email protected]
  – Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr.
  4. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Цялото съдържание на уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Wild Fun и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Wild Fun и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 2. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на уебсайта.
 3. Клиентът няма право на достъп до програмния код на уебсайта и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Wild Fun.
 4. В случай на неизпълнение на горните условия, Wild Fun има право незабавно да прекрати ползването на уебсайта от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
 5. Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички лица, на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Wild Fun.
 6. Търговската марка Wild Fun и домейнa wildfunclub.com са собственост на Wild Fun. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Wild Fun е забранено и се наказва според закона.
 7. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Wild Fun са валидни за всички трети лица, като при нарушение Wild Fun има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.