Общи условия на Уайлд Фън Клуб

/бранд на Балкан Сафари ЕООД/

 

Настоящите Общи условия (ОУ) са предназначени за регулиране на отношенията между „Балкан Сафари“ ЕООД, ЕИК 205474011, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ж.к. Толстой, бл. 39, вх. 1, ет. 9, ап. 56, телефон: 0897238282, e-mail: [email protected], представлявано от управителя Борислав Хрисимиров Найденов, (наричано по-долу Balkan Safari) и потребителите на продукти и услуги, предоставяни от Балкан Сафари ЕООД, посредством уебсайта wildfunclub.com.
Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно и цялостно, тъй като резервирайки Услуга или Продукт, предлагана на уебсайта wildfunclub.com, Вие потвърждавате, че: а) сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и б) изразявате своето изрично съгласие и приемате да се обвържете с настоящите Общи условия.

 1. ОПРЕДEЛЕНИЯ
  1. Интернет страницата „wildfunclub.com“ („Уебсайт“) е собственост на – Balkan Safari и е предназначена да обслужва дейността на Balkan Safari и предлага на потребителите спомагателни услуги в областта на туризма.
  2. Клиенти на Balkan Safari – физически лица, желаещи да закупят услуги или продукти от Balkan Safari чрез Уебсайта или по друг начин, съобразно условията, описани по-долу.
  –  Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят услуги или продукти от уебсайта.
  –  За Balkan Safari и по смисъла на тези ОУ „Клиент“ е лицето, което е посочено като страна по закупуването, съответно – по договора за продукт/услуга. Права и задължения на Клиенти по тези ОУ имат и третите лица, които се ползват от съответната услуга/продукт, макар и да не са страна по договора. Изключение правят само правата и задълженията, пряко свързани с факта кой е страна по договора – подписване на анекси, получаване на уведомления и т.н.
  3. Продукти и/или услуги – различни видове спомагателни дейности в областта на туристически услуги, описани в уебсайта и включващи, развлекателни прояви, тиймбилдинг програми, спортни състезания, курсове по каяк и други събития.
  4. Профил – личният профил на Клиента в уебсайта, който позволява на Клиента да направи запитване и резервация на продукт/услуга, управление на резервацията и оценка на услугата и изпълнителите й.

III. ОФЕРТИ:
1. Balkan Safari пряко или чрез свои агенти предоставя предварителна информация на Клиентите за предлаганите от продукти/услуги. Тази информация се разпространява под формата на оферти и информационни материали на Уебсайта и/или чрез брошури, каталози и други информационни материали.
2. Balkan Safari е обвързан от офертата си по предходния член до изчерпване на предвидените места/продукти за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата. Balkan Safari може да променя условията в офертата по изключение, когато интересите на Клиентите налагат това. Промените ще бъдат отразявани на Уебсайта и ще бъдат видими за всички Клиенти.
3. Balkan Safari ще предостави на Клиента резервираните Услуги/Продукти според описанието и спецификациите, обявени в съответната Оферта. Дейности, екипировка и оборудване, услуги и игри или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Услугите, следва да се счита като невключени в обхвата на Услугите.
4. Balkan Safari, неговите служители и/или представители не носят отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка и оборудване, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби. До степента, предвидена в приложимото законодателство, Balkan Safari не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.
5. Някои Услуги на Balkan Safari е възможно да не са подходящи за всеки. Клиентът е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервираната Услуга. Преди заминаване всеки Клиент следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за пътуване. Balkan Safari и неговите служители и/или представители не са компетентни и не предоставят медицински консултации.

 1. РЕЗЕРВАЦИЯ НА УСЛУГА/ПРОДУКТ
  1. Клиентът използва интерфейса на Уебсайта, за да направи резервация на предлаганите от Balkan Safari продукти/услуги.
  2. За да направи резервация, Клиентът е необходимо да изяви това, съобразно реда и условията, описани в настоящите Общи условия и съответната оферта, която е избрал да поръча:
  –  След избиране на една или повече услуги/продукти, предлагани на Уебсайта, при натискане на бутона „Резервирай“, Клиентът добавя същите в списъка си с услуги за покупка ( „количка” “Раница” “Куфар”).
  –  Добавените в списъка по предходната алинея услуги могат да бъдат потвърдени като Клиентът предоставя данни за ползвателите на резервацията и избере способ и момент на плащане на цената, след което потвърждава резервацията чрез интерфейса на електронния магазин.
  –  При извършването на резервацията Клиента извършва електронно изявление, че е съгласен с общите условия на Balkan Safari, както и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.
  3. Потвърждение на Резервацията:
  –  Резервацията се счита за направена с получаване от Клиента на номер на резервация от Balkan Safari чрез e-mail на посочения от Клиента e-mail адрес, както и като статус на резервацията в неговия профил.
  –  При липса на места или възможност за осъществяване на избраната от Клиента услуга, Balkan Safari си запазва правото да откаже резервацията, за което ще уведоми Клиента по подходящ начин. В такъв случай Balkan Safari има право да предостави информация на Клиента относно възможностите за замяната на желаните услуги.
  –  Резервацията се счита за окончателно потвърдена и договорът за продукт/услуга – сключен с всички последици на настоящите ОУ, когато е потвърдена от Balkan Safari с номер на резервация и е получено плащане на депозит от Клиента, съгласно размера му, определен в съответната оферта. В такива случаи, клиентът ще бъде подходящо уведомен, че резервацията е одобрена.
  –  Ако от момента на извършване на резервацията до момента на постъпване на депозита по сметките на Balkan Safari настъпят изменения в цените на резервираните услуги, Balkan Safari има правото да поиска от Клиента да му заплати разликата.
  4. Клиентът декларира съгласието си Договорът за продукт/услуга, както и договорите за индивидуални услуги, заедно с всички други съпътстващи изявления да бъдат разменени и сключени по електронен път. В това число влизат:
  –  E-mail кореспонденция между Balkan Safari и Клиента на адреси:
  • За Balkan Safari – [email protected]
  • За Клиента – това, което Клиентът е посочил в своя профил или като свои данни при резервация на съответната услуга;
  5. Balkan Safari ще води кореспонденцията свързана с този договор с Клиента – страна по този договор, който поема задължението да уведомява третите лица, които се ползват от този договор, ако има такива.
  –  Клиентът – страна по този договор, декларира, че е упълномощен от третите лица – да ги запише за услугата/продукта по настоящия договор и да изрази съгласие за обработването на личните им данни тогава, когато е необходимо.
  6. Независимо от горното, от Клиента може да бъде изискано да подпише оригинала на Договора за продукт/услуга и всякакви относими приложения, преди предоставяне на Услугите/Продуктите. Такива приложения могат да включват медицински декларации, застраховки, документи за освобождаване от отговорност и отказ от права, както и всякакви други документи, които Balkan Safari или приложимото законодателство може да изискват.
 2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
  1. Обявените цени на Уебсайта са в лева или, когато са във валута, е посочена тяхната левова равностойност.
  2. В рамките на 1 работен ден след получаване на номер на резервацията Клиентът се задължава да заплати депозит за описаните в офертата и Договора услуги. В противен случай, Balkan Safari може да анулира резервацията и да не пази повече място.
  – Остатъкът до пълната сума трябва да бъде внесен до 30 дни преди датата на първата услуга от резервацията, ако не е договорено друго. При неизпълнение на задължението на Клиента за заплащане на пълната сума в срок, договорът се счита за анулиран по негова вина.
  – Размерът на депозита, на окончателното плащане и на другите вноски по договора, ако има такива, е определен в Офертата за съответната услуга и е част от Договора за продукт/услуга.
  – При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията. Това важи и за промени и неустойки по резервацията.
  2. Плащането може да се извърши с кредитна или дебитна карта чрез разплащателна услуга на Уебсайта, чрез myPOS или по банков път на посочени сметки в лева или валута.
 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
  1. При пътуване извън България Клиентът се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България.
  2. Необходими документи при задгранични пътувания:
  – Валиден задграничен паспорт и медицинска застраховка за периода на пътуването, когато такава е предвидена като задължителна.
  – За страните от ЕС, с които България е в безвизов режим е възможно пътуване с лична карта.
  – За страните, с които България е във визов режим, може да бъде получена информация от съответните консулски служби.
  – За деца под 18 години, пътуващи без някой от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) детето да напусне страната.
  – Други документи, в зависимост от законодателството на страната/страните дестинация.
  3. В случай, че Клиентът не представи или представи неправилно попълнена декларация или друг документ, в следствие на което не е допуснат да премине границата на България, Balkan Safari не забавя провеждането на програмата на останалата част от групата и не дължи неустойки на Клиента за не проведеното пътуване.
  4. Клиентът се задължава да заплати в пълен обем и в установените срокове стойността на продуктите/услугите описани в Договора.
  5. Клиентът се задължава да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в пътуването в законово разрешени срокове, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Balkan Safari не носи отговорност за разходите и формалностите, свързани с връщането му в България.
  6. Клиентът, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
  7. Клиентът се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от Клиента, поради закъснение или неявяване са изцяло за негова сметка, независимо от причината за закъснението.
  8. Balkan Safari се задължава да предостави в съответствие с условията на настоящите Общи условия и договора продукти/услуги, заплатени от Клиента.
  – Balkan Safari не носи отговорност за услуги, които Клиентът е закупил индивидуално,
  – Balkan Safari не носи отговорност и за вреди, които Клиентът е нанесъл на трети лица по време на пътуването.
  – Balkan Safari не носи отговорност за неизпълнение на програмата, когато това се дължи на причини, които не могат да му се вменят във вина. Включително и когато обекти от програмата не могат да бъдат посетени по независещи от Balkan Safari причини.
  9. Balkan Safari е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващи по-специално, като:
  – осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
  – окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни услуги.
  Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, Balkan Safari може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.
  10. В определени случаи Клиентът може да е задължен да има сключена застраховка “Медицински разходи при болест и злополука”, като тогава Balkan Safari осигурява сключването на такава.
  11. Всеки Клиент, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и благосъстоянието на всички непълнолетни лица, пътуващи с него, за срока на съответната Услуга и изрично приема настоящите Общи условия и конкретните условия на дадена услуга от името на непълнолетния, включително всички присъщи рискове и ограничения на отговорността. Клиентът също поема цялата отговорност по надзора на непълнолетното лице, което придружава, като Balkan Safari и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно грижите, контрола и/или надзора.
  12. При услуги Balkan Safari си запазва правото да анулира програмата на всеки Клиент, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв сред останалите Клиенти на програмата, има криминални прояви или причинява сериозни неудобства на служители на Balkan Safari или негови партньори, или по какъвто и да е друг начин с поведението си прави невъзможно безпрепятственото протичане на програмата. В такъв случай Balkan Safari не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.

VII. АНУЛАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
1. Ако Клиентът е внесъл депозит, но не е извършил останалите плащания в определените срокове, посочени в договора, услугата/продуктът се смята за анулиран по вина на Клиента.
2. Balkan Safari може да отмени услуга, ако не е набран необходимият брой участници, посочени в офертата или ако отмяната се дължи на непреодолима сила / военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./
3. Когато услугата не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, Balkan Safari се задължава да уведоми записаните вече Клиенти, чрез лицата сключили договора в срок, както следва:
– 20 дни преди започването на изпълнението на услугата – в случай на курсове с продължителност по-голяма от 6 дни;
– 7 дни преди започването на изпълнението на услугата – в случай на курсове с продължителност от два до 6 дни;
– 48 часа преди започването на изпълнението на услугата – в случай на курсове с продължителност по-малка от два дни
4. В случаите по предходните 2 члена Balkan Safari не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на Клиента всички платени суми, без тази част от тях за извършените невъзстановими разходи / невъзстановими депозити, платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените невъзстановими разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5. Balkan Safari не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договор за услуга и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:
– Клиента, т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;
– Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
– непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Balkan Safari и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании и други, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на клиент и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Balkan Safari си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация, без да дължи неустойки за това.
6. Отговорността на Balkan Safari за вреди, претърпени от Клиента в следствие на неизпълнение на договора за услуга се ограничава, както следва:
– Balkan Safari отговаря за вреди в максимален размер до 1 път стойността на услугата, изчислен за 1 услуга;
– когато отговорността на контрагентите на Balkan Safari за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услуги по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник“ и влезли в сила за Република България, то и отговорността на Balkan Safari се ограничава в съответствие с разпоредбите на тези договори;
– ограничаването на отговорността на Balkan Safari не важи при претърпени телесна повреда или смърт, както и при неизпълнение поради умисъл или груба небрежност.
7. В случай на отказ от услуга или прекратяване на договора по вина на Клиента, Balkan Safari възстановява платената сума за пътуването, като удържа таксите за отказ, които са посочени в офертата и включени в Договора за услуга.
8. В случай на отмяна на услугата и прекратяване на договора от страна на Balkan Safari, той възстановява платената сума за услугата, а ако отмяната е по причина, за която той отговаря, Balkan Safari допълнително изплаща следните неустойки:
– от деня следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на първата услуга по пакета – 2 % от цената на услугата;
– от 59 до 30 календарни дни преди датата на първата услуга по пакета – 3 % от цената на услугата;
– от 29 до 14 календарни дни преди датата на първата услуга по пакета – 5% от цената на услугата;
– под 14 дни преди датата на първата услуга по пакета – 7% от цената услугата;

 1. РЕКЛАМАЦИИ:
  1. Balkan Safari носи отговорност за изпълнението на услугите, включени в договора, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици.
  2. Всички рекламации трябва да бъдат предявени на мястото на нарушението или без необосновано забавяне пред Balkan Safari или негов представител. Клиентът съставя протокол, в който се описват оплакванията му и те се предявяват на Balkan Safari.
  – В такива случаи Balkan Safari е длъжен да предприеме всички разумни мерки за констатиране и отстраняване на несъответствието между предоставената от него услуга и уговореното в Договора.
  3. В случай, че Клиентът не е удовлетворен, Balkan Safari му предоставя възможност да потърси компенсация – чрез рекламация в писмена или устна форма до 14 дни от откриване на несъответствието.
  – Клиентът следва да предостави на Balkan Safari писмена рекламация по образец (или устна, чрез писмено протоколиране на изявлението на Клиента от служител на Balkan Safari), съставения констативен протокол, подписан от представител на Balkan Safari, екземпляр от договора и други документи, доказващи претенцията му по основание и размер.
  3. Balkan Safari се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след получаване на рекламацията.
  4. В случай на отговорност на Balkan Safari за вреди, причинени от действията негов контрагент, Клиентът е длъжен да съдейства на Balkan Safari за предявяване на претенциите на Balkan Safari към контрагента.
  – В такива случаи получените от Клиента компенсации от контрагента се приспадат от дължимото от Balkan Safari на това основание.
  – Това правило се прилага и при отговорност за връщане на заплатени суми, когато Клиентът вече е получил такива от контрагент на Balkan Safari като компенсация за неизпълнената услуга, за която се дължи връщане на платени суми.
  5. Balkan Safari не носи отговорност за вреди на Клиента, в следствие на несъответствия между договора и предоставената услуга, ако:
  – Не е бил уведомен своевременно от Клиента;
  – Е бил уведомен, но е отстранил несъответствието, преди да произтекат каквито и да е вреди за Клиента
  – Отстраняването на несъответствието е било невъзможно
  – Отстраняването на несъответствието е било свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите услуги
  – Когато липсата на съответствие се дължи на клиента.

XII. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

 1. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран чрез допълнителни споразумения между страните или на основанията, предвидени в тези Общи условия (ОУ) и Българското законодателство.
  2. Писмената форма се счита спазена както при традиционни писмени форми, така и при формите, предвидени за сключване на Договора за услуга по чл.IV.4. от тези ОУ
  3. При спор между страните, Balkan Safari поема задължението да предприеме мерки за доброволно уреждане на спора, включително чрез възможности за рекламации, сигнали, жалби, петиции и други отправени от Клиента до него. Ако Клиентът не е удовлетворен от рекламацията, може да се обърне към следните институции за алтернативно разрешаване на спорове:
  – Обща помирителна комисия към КЗП, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, e-mail: [email protected]
  – Електронната платформа на Европейската комисия за онлайн решаване на потребителски спорове, която е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/odr.
  4. В случай, че страните не могат да разрешат възникнал спор помежду си по извънсъдебен ред, компетентен да се произнесе ще бъде компетентния български съд при приложение на съответните норми на българското право.

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Цялото съдържание на уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Balkan Safari и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Balkan Safari и на императивните разпоредби на българското законодателство.
 2. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на уебсайта.
 3. Клиентът няма право на достъп до програмния код на уебсайта и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Balkan Safari.
 4. В случай на неизпълнение на горните условия, Balkan Safari има право незабавно да прекрати ползването на уебсайта от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
 5. Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички лица, на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на WeTrip.
 6. Търговската марка Balkan Safari и домейнyt balkansafari.eu са собственост на Balkan Safari. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Balkan Safari е забранено и се наказва според закона.
 7. Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Balkan Safari са валидни за всички трети лица, като при нарушение Balkan Safari има право на обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.